Tagi

, , , , , , , , , , ,

andromeda

Poniższe cytaty – pochodzą z serialu sf, „Andromeda”, USA, 2000-2005
Stanowią one motta poszczególnych odcinków.

Wolne tłumaczenie  autorki bloga.

*
„Those who fail to learn history
are doomed to repeat it;
those who fail to learn history correctly–
why they are simply doomed.”

Ci którzy nie wyciągnęli wniosków z historii
są skazani na to by ją powtarzać
Ci którzy nie wyciągnęli poprawnych wniosków
są po prostu… skazani

Achem Dro’hm
„The Illusion of Historical Fact”
— CY 4971

*

We are not the masks we wear.
But if we dont them,
do we not become them?

Nie jesteśmy maskami które nosimy
Ale nawet jeśli nie jesteśmy ,
to czyż nie stajemy się nimi?

Keops Tsumai, „Fortunes”, CY 9683

*

The true quarry of any great adventurer
is the undiscovered territory of their own soul.

Prawdziwą zdobyczą każdego wielkiego podróżnika
są nieodkryte obszary jego własnej duszy

Lady Aenea Makros, „The Metaphysics of Motion”, CY 6416

*

Beneath knowing, understanding
Beneath understanding, seeing
Beneath seeing, recognizing
Beneath recognizing, knowing

Poniżej wiedzy, zrozumienie
Poniżej zrozumienia, dostrzeganie
Poniżej dostrzegania, rozpoznanie
Poniżej rozpoznania, wiedza

— Keeper of the Way, Vision of Faith, CY 10003

*

„A soldier’s first battlefield is always his own mind.”

Pierwszym obszarem bitwy każdego żołnierza,
jest jego własny umysł

— Admiral Constanza Stark, CY 9762

*

Welcome twilight
Welcome blackness
Welcome inky night
Only in darkness
Can I see your soul?

Witaj, zmierzchu
Witaj, ciemności
Witaj, atramentowa nocy
Czy tylko w mroku
będzie mi dane ujrzeć twoją duszę?

— „Lost Verses of Krrendar”, CY 9542

*

To the question of life after death:
Not whether such a thing exists,
but… What manner of life?

Kwestią życia po śmierci nie jest :
Czy takie coś w ogóle istnieje, ale…
W jaki sposób powinniśmy żyć?

— „A Wayist Practicum”, Reverend Bem, CY 10090

*

She wounds you as a rose will wound you —
Not with her thorn.

A rose will always wound you with her beauty.

Ona zrani cię, tak jak róża zwykle rani
ale nie swoimi kolcami…
Róża zrani cię swoim pięknem.

– Harry Martinson, CY 6862

*

„It matters little how we die,
so long as we die better men than we imagined we could be
— and no worse than we feared.”

To jak umrzemy, niewiele znaczy,
tak długo dopóki umieramy jako lepsi ludzie,
– niż się spodziewaliśmy,
i nie gorsi – niż się obawialiśmy.

— Drago Musevini CY 8451

*

You might say reality is the result of complex negotiations
between the observer and the observed.
But that is simply a point of view.

Mógłbyś powiedzieć, że rzeczywistość to skomplikowana dysputa
pomiędzy obserwatorem a obserwowanym.
Ale to jest tak naprawdę, tylko punkt widzenia.

— Michio von Kerr, „The Apotheosis of Reason”, CY 11542

*

„The universe is bound in equal parts by arrogance and altruism.
Any attempt to alter this would be suicide.”

Wszechświat jest podzielony w równej części pomiędzy arogancję i altruizm.
Każda próba zmiany tego stanu, jest samobójstwem.

— Dr. Walter Giles, „The Value of Value”, CY 11543

*

„Any fool can be honest,
for it is only what he knows.
A wise man is aware of
when to share the truth.”

Każdy głupiec może być szczery
ponieważ to jest jedyne, co rozumie
tylko mędrzec jest świadom,
kiedy przychodzi pora na ujawnienie prawdy

Vedran Empress Yoweri XXIII
CY 2932

*

„The universe is perfect.
You cannot improve it.
If you try to change it,
you will ruin it.
If you try to hold it,
you will lose it.”

Wszechświat jest doskonały.
Nie możesz go ulepszyć.
Jeśli spróbujesz go zmienić
-zniszczysz.
Jeśli próbujesz go zatrzymać
-utracisz.

Notes to Odo Chan,
CY 9191

*

„We all wear the twin masks of emotion,

Happy or sad, haunted or hunted,
You choose the mask, you choose the risk.
You choose your own poison.”

Wszyscy nosimy maski bliźniaczych emocji
Szczęścia lub smutku, opętania lub zaszczucia
ale to Ty wybierasz maskę, Ty wybierasz ryzyko
Ty wybierasz swoją własną truciznę

Last words of Plethe the Pirate CY 3902

*

„The great blessing
of the AI is that we are
gifted with the power to
touch our Creator.
This is also our Curse.”

Wielkim błogosławieństwem
Sztucznej Inteligencji
jest to że jest jej dana możliwość
dotknięcia swojego stwórcy.
I to także jest jej przekleństwem.

/zmieniłam zaimki, w oryginale AI wypowiadają się za siebie :)/

The Clarion’s Call,
„Our of the Abyss,”
CY 11745

*

Many say living in the Way is difficult.
Is sleeping difficult?
Is waking?

Wielu mówi, że życie zgodne z Drogą jest trudne
ale czy spanie jest trudne?
lub chodzenie ?

Serentity Vikram Singh Khalsa
Collected Words,
301 AFC

*

We say atoms are bound by
Weak Attractions.
Why not admit the Truth:
The Universe is held together by Love.

Mówimy że atomy są połączone
za pomocą słabych oddziaływań
Ale czemu nie mamy uznać Prawdy?
To Miłość łączy Wszechświat w całość

Michio Von Kerr,
Wayist physicist,
CY 9942

*

„The truest measure of a society is
how it treats its elderly, its pets,
and its prisoners.”

Najprawdziwszą miarą społeczeństwa
jest to jak traktuje starszych, zwierzęta
i więźniów

— Keeper of the Way Vision of Faith VII
CY 9891

*

Humans say the Road to
Hell is paved with
good intentions.

Why? Do they think there’s a
shortage of bad ones?

Ludzie mówią, że Droga do Piekła
jest wybrukowana dobrymi intencjami
Czemu?
Czyżby sądzili,  że zabrakło tych złych?

Karm’Luk P’an Ku,
„The Joy of Lucidity”
CY 8633

*

„Between birth and death lies desire,
Desire for life, for love,
for everything good.

And this is the source
of all suffering.”

Pomiędzy życiem i śmiercią znajduje się pragnienie
Pragnienie życia, miłości, wszystkiego co dobre…

I to pragnienie jest źródłem wszelkiego cierpienia.

Outcast Consensus 17,
CY 10942

*

„Screams of a billion murdered Stars
Give life to the night’s Peace,

Krzyk miliardów ginących gwiazd
tworzy życie w cichej nocy

Wayfinder First Order Hasturi
aka „The Mad Perseid”
217 AFC

*

The soul is larger than the sky
Deeper than the ocean,
Or the abysmal dark
Of the unfathomed center.

Dusza jest rozleglejsza niż niebo,
głębsza niż ocean,
niż bezdenna ciemność
o niezgłębionym centrum

– Enoch Vere de Vere.
„Lamentations Sous-terre”, CY 9734

*

„The tyrant and the rebel hold the
same creed:
to act is to live.”

Tyran i buntownik mają to samo kredo:
Działać – znaczy istnieć

War Heretics of Auden, CY 9015

*

„Once you give in to the void,
space itself becomes time.

Once you give in to the void,
many are the mouths of reality.”

Kiedy zanurzysz się w pustce
przestrzeń stanie się czasem
Kiedy zanurzysz się w pustce
rzeczywistość przemówi na wiele sposobów

New Century Manifesto,
CY 4001

*

„Beneath the web-thin simulacrum,
inundating and fecund
live myth and manifold truths.

Not one point of view
can embrace them at a glance.”

Pod siecią pozorów,
zaciemniających, mnożących się
funkcjonują wyobrażenia i różne odcienie prawdy

Nie można ich wszystkich ogarnąć, w jednym tylko spojrzeniu

Council of One,
CY 2333

*

The brightest light is invisible.
It shines through your deeds
and warms the universe.

Najjaśniejszego światła nie widać
ale prześwieca ono poprzez twoje uczynki
i ogrzewa wszechświat

– Chronicles of Courage and Conviction
by Captain Dylan Hunt, Ret., CY 9817

*

„Confine that which you fear to the mirror.
Start with who is standing there.

Then smile.”

Zamknij to czego się boisz, w odbiciu w lustrze
Przyglądnij się temu, kto się w nim odbija,
A potem się uśmiechnij

Bogdo Geghen Seer of Agharta,
CY 1890

*

„Cast your Eye upon the Changeling,
then look for the origin of change.
Perhaps it is in the Eye.”

Skieruj swoje oczy, na to co zostało zmienione
potem poszukaj źródła tej zmiany
Być może zaszła ona tylko w patrzącym?

Luna, „Catalog of Companions”
CY 302

*

„Within the perfect architecture of thought,
logic may often provide the structure

–but from emotion come the inspiration.”

Wewnątrz pięknej budowli z myśli
logika może zapewnić szkielet
ale to z emocji, płynie inspiracja

Contemplations on Perception, Anaiis Milan
CY 8012

*

„What is fate? Why do you ask?

The answer lies in the composing of
Light and Influence.

Nothing will fall to you early or late.”

Czym jest przeznaczenie?
A czemu pytasz?
Odpowiedź jest kompozycją
subtelnych wpływów-

Nic, co ma  Ci się przydarzyć,
nie przydarzy się zbyt wcześnie lub zbyt późno

Rhyme of the Primeval Paradine
AFC 54

*

„Man is his own star.
His acts are his angels, good or ill,
While his fatal shadows walk
silently beside him.”

Człowiek jest swoją własną gwiazdą
Jego czyny są jego aniołami
dobrymi lub nieprawymi,
które jak nieuchronne cienie,
kroczą za nim w milczeniu

Rhyme of the Primeval Paradine
AFC 54

*

„Throw them all away,
but don’t predict where your foot will fall.
The first and the last steps are the same”

Nie troszcz się o nic,
Nie próbuj przewidzieć gdzie postawisz stopy
bo pierwszy i ostatni krok, jest zawsze taki sam

Seefra 6 Inscription
228-AT9

*

„What is faith then but persistent hope
in the face of relentless doubt.”

Czymże jest wiara, jeśli nie wytrwałą nadzieją,
w obliczu uporczywej wątpliwości?

Brother Carmen Jane
A case for consciousness
CY 10087

*

„In the absence of doubt,
there is no change.”

Kiedy nie ma wątpliwości
nie następuje też zmiana

The Memories
175-AT9

*

„Hold.
Herein a vast journey lies
in the span of an instant.

Zatrzymaj się.
Tutaj bezmierna podróż się zaczyna
W przebłysku chwili

Seefra-1 Chamber Inscription
Vedran
005-AT9

*

„If the race goes too swiftly,
the victory goes to those
who are willing to fail.”

Jeśli wyścig przebiega zbyt gładko
zwyciężają ci,
którzy powinni przegrać

Lambert Krill
Executed
CY 689

*

„The mirror is a window
through which we see ourselves–
Reversed and without form.
Our deepest lies reborn, true.”

Lustro jest jak okno
w którym widzimy nas samych
Odwróconych, pozbawionych formy
i tam gdzieś, w głębi, spoczywa prawda

Wayfinder Hasturi
A.K.A. „The Mad Persied”
AFC 217

*

„Conceal nothing,
and watch the fools search forever.”

Niczego nie ukrywaj,
i obserwuj jak głupcy ciągle szukają

Psalms of Koscs
Vedran Archives
LOT 0049

*

„The door opens.
The edges meet.
Step through and you find yourself lost.
Stay where you are and you go nowhere.”

Wrota się otwierają
Skrajności stykają
Wejdź, a zrozumiesz że się zgubiłeś
Pozostań gdzie jesteś, a nigdzie nie dojdziesz

Wayfinder Hasturi
A.K.A. „The Mad Persied”
AFC 217

*

„Hubris made the angels of heaven into devils…
And their obstinacy keeps them in hell.”

Pycha zmieniła anioły w diabły
Ale tylko uporczywe w niej trwanie, trzyma je w piekle

From the Kuruvian Texts
CY 319

Poniższe cytat – pochodzą z serialu sf, „Andromeda”, USA, 2000-2005
(Wolne tłumaczenie  autorki bloga.)

Poczytaj także

Inspirujące cytaty sławnych ludzi

Bądź wolny! – inspirujące cytaty E. Tolle

Koniec cierpienia – inspirujące cytaty z Thich Nhat Hanh

Proste odpowiedzi na trudne pytania. Inspirujące cytaty E. Tolle

Doświadczanie problemów a tożsamość – Inspirujące cytaty z E. Tolle

Prawa wszechświata – inspirujące cytaty

Minuta mądrości

Reklama