Tagi

, , , , , , ,

koles1
Streszczenie nauk W. Wattlesa, r. 1910

– ISTNIEJE SUBSTANCJA MYŚLĄCA Z KTÓREJ WSZYSTKO JEST ZROBIONE
i która, w swej pierwotnej postaci przenika, penetruje i wypełnia wolne przestrzenie we Wszechświecie.

Mysl odciśnięta w tej substancji stwarza to co jest przedmiotem tej myśli. Człowiek moż e formować rzeczy w swoich myślach, a przez odciśniecie swych myśli w bezkształtnej substancji pierwotnej, mo że spowodować powstanie rzeczy, o której myśli.

Aby to sie stało, człowiek musi uwolnić swój umysł od skłonności do współzawodnictwa – potrzebuje bowiem twórczego umysłu. W przeciwnym razie nie znajdzie harmonii z bezkształtna inteligencja.
Stan pełnej harmonii z nieuformowana substancją moż na osiągnąć ż ywą i szczera wdzięcznością za dobrodziejstwa, które za jej sprawa otrzymujemy.

Wdzięczność jednoczy umysł człowieka z inteligencją substancji, tak by mogły do niej docierać jego myśli. Człowiek moż e pozostawać na twórczej płaszczyźnie tylko poprzez zjednoczenie z bezkształtną inteligencja, a ów stan jest moż liwy dzięki głębokiemu i trwałemu uczuciu wdzięczności. Człowiek musi stworzyć w swym umyśle ścisłe określony i wyraźny obraz rzeczy, która chce posiadać, która chce robić albo która chce sie stać.
Musi zatrzymać owa wizje w swoich myślach, cały czas będąc wdzięcznym najwyż szej sile, ż e jego pragnienia sie spełniają. Ten, kto chce sie wzbogacić musi spędzać swój wolny czas na kontemplacji owej wizji, najszczerzej dziękując za to, że zmienia się ona dla niego w rzeczywistość. Nie da się przecenić znaczenia częstej kontemplacji wizji, niezachwianej wiary i szczerej wdzięczności.

Ten właśnie proces powoduje przekazanie impulsu nieuformowanej substancji i uaktywnienie sił twórczych. Twórcza energia działa poprzez istniejące kanały naturalnego wzrostu oraz przemysłowego i społecznego porządku. Wszystko, co składa sie na zawarty w umyśle człowieka obraz będzie mu dane, o ile postępuje zgodnie z powyż szymi instrukcjami, a jego wiara jest niezachwiana. To, czego pragnie, dotrze do niego poprzez odpowiednie kanały dostępne w handlu i przemyśle. Aby przejąć to, co jest dla niego przeznaczone człowiek musi zrobić coś więcej, niż wykonywanie swej obecnej pracy. Musi pamiętać o swoim zamiarze, jakim jest osiągniecie bogactwa.
Osiągnie to poprzez realizacje zawartej w umyśle wizji. A wiec musi te codziennie robić wszystko, co da sie tego dnia wykonać, starając sie, by wszystkie jego posunięcia były udane.

Musi dawać ka żdemu więcej wartości u użytkowej, niż sam otrzymuje gotówki, tak, ż e ka da transakcja powodowała rozwój życia.

Musi pielęgnować ową stymulującą rozwój myśl, tak by móc przekazać wraż enie zysku ka demu z kim sie kontaktuje. Męż czyźni i kobiety stosujące w praktyce powy ższe zalecenia na pewno osiągną bogactwo, a zdobyty przez nich majątek będzie wprost proporcjonalny do precyzyjności ich wizji, niewzruszoności zamiaru, siły wiary i głębi wdzięczności.

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM, data publikacji : 1910
Wallace Wattles

Powiązane posty

Podświadomość – kluczem do bogactwa

Niepowodzenie to błogosławieństwo w przebraniu

Historia prawdziwego sukcesu

Słownictwo sukcesu

Co cię powstrzymuje przed realizacją marzeń?

Przepływ pieniędzy, przepływ energii

Gdy pieniądze się pojawią…Tylko bez paniki.

Reklama